[English below]
Heart Beat is on Tour.
Sau một chuỗi hành trình tại Observatory – Saigon, Warehouse – Hanoi, Happy Buddha – Phu Quoc, Metahouse – Phnom Penh. Lần này, Heart Beat sẽ quay trở lại Saigon cùng với Deepak Sharma, Ro-TUNE, Mister Dee và Chris Wolter tại 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐨𝐦 vào ngày 07/01/2023.
Line up:
∎ 𝐌𝐑. 𝐃𝐄𝐄
∎ 𝐑𝐎-𝐓𝐔𝐍𝐄
∎ 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒 𝐖𝐎𝐋𝐓𝐄𝐑
∎ 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐊 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀
*********
Heart Beat is on Tour.
After Observatory – Saigon, Warehouse – Hanoi, Happy Buddha – Phu Quoc, Metahouse – Phnom Penh, we are this time at the Blacker Room, Saigon. We’ve invited Deepak Sharma, Ro-TUNE and Mister Dee for another night of mayhem on 07 January 2023.

PROMOTION